Regulamin konkursu „Typuj Ekstraklasę z OPZZ” (wersja dn. 09.01.2024 roku)

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Typuj Ekstraklasę z OPZZ” (dalej: Konkurs) jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40 (dalej: Organizator).
 2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej Liga-Typera.pl w terminie od 9 lutego 2024 roku do dnia zakończenia rundy wiosennej 2023/2024 Ekstraklasy piłki nożnej.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu „Typuj Ekstraklasę z OPZZ” (dalej: Regulamin).

2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być organizacje członkowskie OPZZ, mające w pełni opłacone składki członkowskie na rzecz OPZZ (dalej: Uczestnik).
 2. Zadaniem Uczestnika jest prawidłowe wytypowanie wyników jak największej liczby meczów Ekstraklasy piłki nożnej, a tym samym zgromadzenie jak największej liczby punktów.
 3. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który wypełni formularz rejestracyjny, podając dane organizacji członkowskiej OPZZ oraz adres e-mail i hasło, a także zaakceptuje Regulamin Strony i Politykę Prywatności. Podanie błędnych danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Do udziału w Konkursie można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 5. Kod dostępu do Konkursu jest przekazywany Radzie Wojewódzkiej OPZZ oraz organizacjom członkowskim OPZZ, które przekazują je do swoich struktur zgodnie z zainteresowaniem.
 6. W Konkursie obowiązuje kolejność zapisów w ramach limitu 1000 miejsc (kont). Uczestnik może posiadać w Konkursie jedno konto.
 7. Rejestracja konta równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Strony Liga-Typera.pl.

3. Zasady punktacji i klasyfikacji

 1. W ramach Konkursu można typować rundę wiosenną sezonu 2023/2024 Ekstraklasy piłki nożnej.
 2. W każdej kolejce rozgrywek Uczestnik typuje mecze ekstraklasy, za które otrzyma punkty według następujących zasad:
  • 3 punkty za wskazanie prawidłowego wyniku meczu (np. mecz zakończył się wynikiem 2:1 i taki był też typ Uczestnika),
  • 1 punkt za wskazanie prawidłowego rozstrzygnięcia meczu (np. mecz zakończył się wynikiem 2:1, a Uczestnik typował wynik 3:0).
 3. W przypadku wskazania prawidłowego wyniku meczu, punkty w ust. 2 lit. a-b nie sumują się.
 4. Wyniki meczów można typować i zmieniać do momentu rozpoczęcia danego spotkania, zgodnie z datą i godziną umieszczoną przy każdym meczu.
 5. Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który na dzień zakończenia Konkursu zgromadzi największą liczbę punktów.
 6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje:
  • liczba prawidłowych wskazań z ust. 2 lit. a,
  • liczba typowanych meczów (im mniejsza liczba meczów tym wyższa pozycja),

4. Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca w Konkursie jest 10 biletów na domowy mecz reprezentacji Polski seniorów w piłce nożnej oraz Puchar Przewodniczącego OPZZ.
 2. Organizator zastrzega sobie wybór meczu, na który ufunduje bilety z tym zastrzeżeniem, że mecz odbędzie się w 2024 roku.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu weryfikacji przynależności do OPZZ oraz ustalenia szczegółów wręczenia nagrody.
 4. Organizator nie pokrywa Zwycięzcy żadnych wydatków, ponoszonych w związku z kosztami dotarcia na mecz, o którym mowa powyżej.
 5. Nagrody zostaną przekazane w formie ustalonej przez Organizatora po konsultacji ze Zwycięzcą.
 6. Nagrody nie można wymienić na gotówkę lub inne świadczenia.
 7. W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody otrzymuje ją Uczestnik następny w kolejności.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dokumentacji zdjęciowej z wręczania nagrody oraz z meczu z udziałem Zwycięzcy.
 9. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w mediach OPZZ w związku z odbiorem nagrody oraz jej realizacją.
 10. Organizator pokrywa zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody rzeczowej.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Liga-Typera.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w Konkursie i przesłania danych adresowych w celu rejestracji zgłoszenia w Konkursie.
 3. Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie Liga-Typera.pl.

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać drogą mailową na adres mailowy: [email protected] w terminie 7 dni od daty wskazania Zwycięzcy.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator, którego decyzje są ostateczne.
 3. Reklamacje, które otrzymał Organizator po upływie terminu wskazanego w ust. 1, nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które utrudnią lub wykluczą Uczestnika z Konkursu, w szczególności związane z dostępem do Internetu, serwera czy oprogramowania.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator, któremu służy również prawo dokonywania interpretacji jego zapisów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Konkursu bez podania powodu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09. stycznia 2024r.